Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

 

RANKINGI
Opinie - znany lekarz
Opinie - nasze miasto

Dodaj opinię lub zadaj pytanie  poniżej :


 

CARPE DIEM 

 Chwytaj dzień, żyj dniem dzisiejszym wszak nie można mieć zaufania do przyszłości . Horacy. Interpretacja własna. Filozofia TU I TERAZ jedyne  co jest, tu i teraz, po prostu jest. Tu i teraz. W tym też kontekście, naszą jedynie namacalną rzeczywistością jest chwila. Jedynym faktycznym i fizycznym  istnieniem jest istnienie tu i teraz. Każdy inny moment, ten przed i ten po, jest kategorią niebytu do której dostęp mamy li tylko via myślenie. Jest koncepcją i niczym więcej.

DANE Firmy

Pełna nazwa firmy: KRZYSZTOF DUDZIŃSKI PSYCHOTERAPIA, HIPNOTERAPIA, PORADY PSYCHOLOGICZNE
Forma prawna firmy: jednoosobowa działalność gospodarcza
Ulica: ul. Tytusa Chałubińskiego
Nr domu / Nr mieszkania: 8 piętro 35 / c/oPolserviceGeo
Kod pocztowy: 00-113
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Telefon: 669197653
Adres e-mail: info@psychotherapie-live.de
VAT UE: 7010506845
REGON: 362480873

Gabinet psychoterapii, hipnoterapii
i psychosomatyki w Warszawie 
i w Gronau (Westf.) granica Niemcy/Holandia

REGULAMIN
Świadczenia usług
psychoterapeutycznych, hipnoterapeutycznych
 Gabinetu Psychoterapii, Hipnoterapii
i Psychosomatyki Krzysztof Dudziński
zwanego dalej „GABINET”

 

 1. Z usług psychoterapeutycznych i hipnoterapeutycznych  zwanych dalej „usługami” mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zwane dalej KLIENTEM . Możliwość korzystania z wymienionych usług  przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów i skutecznego doręczenia oryginału tejże zgody GABINETOWI.
 2. Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza, której wyniki omawiane są z KLIENTEM.
   Na tej podstawie GABINET dokonuje wyboru metod i narzędzi pracy terapeutycznej. Następnie GABINET ustala plan terapii i zapoznaje z nim Klienta.
 3. KLIENT ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii
  .
 4. GABINET  może na wstępie zrezygnować ze świadczenia pomocy, jeśli: problem Klienta wykracza poza zakres świadczonych usług, pacjent nie ma możliwości pokrycia kosztów terapii lub w przypadku, kiedy niemożliwa jest prawidłowa relacja między GEBINETEM, a KLIENTEM.
 5. KLIENT  ma prawo zrezygnować z usługi  przed zakończeniem jej ustalonego okresu,  zobowiązany jest jednak poinformować o tym terapeutę.
 6. GABINET ma obowiązek na bieżąco informować KLIENTA  o wynikach badań diagnostycznych oraz o przebiegu i postępach terapii.
 7. Zarówno pierwsza wizyta, jak i kolejne spotkania odbywają się wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu  terminu.
  7.1. Przed pierwszą wizytą pobierana jest zaliczka rezerwacyjna w wysokości 100 zl.
  7.2. W przypadku zrezygnowaniu przez KLIENTA z wizyty zaliczka przepada.
  7.2. W przypadku odwołania wizyty przez GABINET zaliczka rezerwacyjna zostaje zwrócona na konto wskazane przez KLIENTA
 8. Wyniki disagnostyczne i wyniki innych badań  wydawane będą na wyraźną prośbę KLIENTA z zastrzeżeniem 30 -dniowego terminu odbioru. Odbiór dokumentacji odbywa się tylko i wyłącznie osobiście w GABINECIE. Wyniki wszelkiej diagnostyki przechowywane są przez okres dwóch lat.
 9. GABINET nie świadczy usług dla osób niepełnołetnich
 10. Wynagrodzenie i sposób jego uiszczenia:
  Usługi świadczone w ramach Gabinetu mają charakter odpłatny. Płatności należy dokonać zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem  gotówką po zakończonej sesji lub przekazem online najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem wizyty
  Spóźnienie na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie ani nie obniża ich ceny.
  W przypadku odwoływania pierwszej wizyty obowiązuje zasada wymieniona w pkt. 7.1 i 7.2 niniejszego regulaminu, W przypadku dalszych wizyt  – sesję należy odwołać najpóźniej do godziny 16.00 dnia poprzedniego, nie ponosząc kosztu odwołania; – odwołanie sesji po godzinie 16:00 dnia poprzedzającego wizytę skutkuje koniecznością wniesienia pełnej opłaty za sesję terapeutyczną.  Odwołanie wizyty praktykowane jest żrzy pomocy wiadomości smsowej na nr. 669197653. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że GABINET  nie ma obowiązku świadczenia usługi psychologicznej na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy
 11. Pierwsza wizyta trwa minimum 75 minut, a następne wizyty minimum 60 minut.
 12. GABINET  zobowiązuje się do pokrycia kosztu dojazdu poniesionego przez KLIENTA w sytuacji, kiedy wizyta została odwołana przez GABINET.
 13. GABINET  zastrzega sobie prawo do zamiany regulaminu, jak również wprowadzenia modyfikacji cen za prowadzone zajęcia. Klient zostanie poinformowany o zmianie cennika z miesięcznym wyprzedzeniem.
 14. Podpisanie przez Klienta regulaminu jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że zobowiązany jestem do zachowania tajemnicy lekarskiej i ochrony  danych osobistych. Na  niniejszej stronie nie zbieram żadnych danych  osobowych ich nie przechowuję ani  nie udostępniam.

RODO 

Administratorem Twoich danych jest KRZYSZTOF DUDZIŃSKI PSYCHOTERAPIA, HIPNOTERAPIA, PORADY PSYCHOLOGICZNE  z siedzibą w 00.113 Warszawa, ul.Tytusa Chałubińskiego, 8 p.35 wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 7010508845, REGON: 382480873]. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: [ades e-mail] Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem [adres siedziby bądź miejsca wykonywania działalności].

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze [adres siedziby bądź biura] lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [adres e-mail]. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez [nazwa firmy] w ramach zawieranych z Tobą umów.

Podziel się na mediach społecznościowych