Ihre Browserversion ist veraltet. Wir empfehlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.

Gabinet psychoterapii, hipnoterapii
i psychosomatyki w Warszawie 
i w Gronau (Westf.) granica Niemcy/Holandia

REGULAMIN
Świadczenia usług
psychoterapeutycznych, hipnoterapeutycznych
 Gabinetu Psychoterapii, Hipnoterapii
i Psychosomatyki Krzysztof Dudziński
zwanego dalej „GABINET”

 

 1. Z usług psychoterapeutycznych i hipnoterapeutycznych  zwanych dalej „usługami” mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zwane dalej KLIENTEM . Możliwość korzystania z wymienionych usług  przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów i skutecznego doręczenia oryginału tejże zgody GABINETOWI.
 2. Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza, której wyniki omawiane są z KLIENTEM.
   Na tej podstawie GABINET dokonuje wyboru metod i narzędzi pracy terapeutycznej. Następnie GABINET ustala plan terapii i zapoznaje z nim Klienta.
 3. KLIENT ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii
  .
 4. GABINET  może na wstępie zrezygnować ze świadczenia pomocy, jeśli: problem Klienta wykracza poza zakres świadczonych usług, pacjent nie ma możliwości pokrycia kosztów terapii lub w przypadku, kiedy niemożliwa jest prawidłowa relacja między GEBINETEM, a KLIENTEM.
 5. KLIENT  ma prawo zrezygnować z usługi  przed zakończeniem jej ustalonego okresu,  zobowiązany jest jednak poinformować o tym terapeutę.
 6. GABINET ma obowiązek na bieżąco informować KLIENTA  o wynikach badań diagnostycznych oraz o przebiegu i postępach terapii.
 7. Zarówno pierwsza wizyta, jak i kolejne spotkania odbywają się wyłącznie po wcześniejszym zarezerwowaniu  terminu.
  7.1. Przed pierwszą wizytą pobierana jest zaliczka rezerwacyjna w wysokości 100 zl.
  7.2. W przypadku zrezygnowaniu przez KLIENTA z wizyty zaliczka przepada.
  7.2. W przypadku odwołania wizyty przez GABINET zaliczka rezerwacyjna zostaje zwrócona na konto wskazane przez KLIENTA
 8. Wyniki disagnostyczne i wyniki innych badań  wydawane będą na wyraźną prośbę KLIENTA z zastrzeżeniem 30 -dniowego terminu odbioru. Odbiór dokumentacji odbywa się tylko i wyłącznie osobiście w GABINECIE. Wyniki wszelkiej diagnostyki przechowywane są przez okres dwóch lat.
 9. GABINET nie świadczy usług dla osób niepełnołetnich
 10. Wynagrodzenie i sposób jego uiszczenia:
  Usługi świadczone w ramach Gabinetu mają charakter odpłatny. Płatności należy dokonać zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem  gotówką po zakończonej sesji lub przekazem online najpóźniej na trzy dni robocze przed terminem wizyty
  Spóźnienie na zajęcia nie powoduje przesunięcia ich w czasie ani nie obniża ich ceny.
  W przypadku odwoływania pierwszej wizyty obowiązuje zasada wymieniona w pkt. 7.1 i 7.2 niniejszego regulaminu, W przypadku dalszych wizyt  – sesję należy odwołać najpóźniej do godziny 16.00 dnia poprzedniego, nie ponosząc kosztu odwołania; – odwołanie sesji po godzinie 16:00 dnia poprzedzającego wizytę skutkuje koniecznością wniesienia pełnej opłaty za sesję terapeutyczną.  Odwołanie wizyty praktykowane jest żrzy pomocy wiadomości smsowej na nr. 669197653. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że GABINET  nie ma obowiązku świadczenia usługi psychologicznej na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy
 11. Pierwsza wizyta trwa minimum 75 minut, a następne wizyty minimum 60 minut.
 12. GABINET  zobowiązuje się do pokrycia kosztu dojazdu poniesionego przez KLIENTA w sytuacji, kiedy wizyta została odwołana przez GABINET.
 13. GABINET  zastrzega sobie prawo do zamiany regulaminu, jak również wprowadzenia modyfikacji cen za prowadzone zajęcia. Klient zostanie poinformowany o zmianie cennika z miesięcznym wyprzedzeniem.
 14. Podpisanie przez Klienta regulaminu jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do jego przestrzegania.